روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اسامی حادثه‌دیدگان تصادف زنجیره‌ای امروز در محور اهواز – خرمشهر را اعلام کرد.

سایت شماره یک:

اسامی حادثه‌دیدگان بنا بر اعلام فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به شرح زیر است:

مصدومین

۱- علی محمد روشن (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

2- سجاد آلبو بالدی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۳- حامد رهامی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۴- سید اقبال حسینی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۵- سید محمد حسینی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۶- سید حیدر حسینی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۷- صالح آلبوبالدی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۸- سید مصطفی حسینی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۹- منصور بالدی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۱۰- غلامحسین فرصتی (بیمارستان بهشتی آبادان)

۱۱- نزار بالدی (بیمارستان بقایی اهواز)

۱۲- عبدالامیر بالدی (بیمارستان بقایی اهواز)

۱۳- مجهوالهویه (سرپایی در محل)

فوتی‌ها

۱- محمد امین بالدی (بیمارستان آیت الله کرمی اهواز)

۲- علیرضا آلبو بالدی (بیمارستان بقایی اهواز)

۳- سعید بالدی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۴- مالک بالدی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

۵- ناجی بالدی (بیمارستان ولی عصر خرمشهر)

سه نفر مجهول الهویه (بیمارستان بقایی اهواز)

تگ های مرتبط
ارسال نظر