سایت شماره یک:

Verse 1:


هل تری الوجدَ نما فیّاو النّدی نَوَّرَ خدیّا
آیا میبینی چگونه این احساس در من زیاد میشود؟و شبنم گونه هایم را روشن میکند

من انا؟ لا شیءَ لولاکامُدَّ لی أُفقاً بلُقیاکا
من چی هستم؟ هیچی اگر تو نبودیدیدار با تو افقی را به روی من گشودست
انت سری و معنایافی البلا انت رجوایا
تو راز و معنای منیدر مصیبت، تو امید منی

Chorus:قلبی قلبی بک حیّاروحی روحی لکَ  عینیّا
قلبم با تو زنده میشودروحم از تو چشم بر نمیدارد

Verse2:تو مثلبارونیواسه قلبی که لبش خشکیده
مثل یه عشقی کهبه آدم دلیل موندن میده
دیدی معبودم، غم من با تو، به سر رسیده
Chorus:
قلبی قلبی بک حیّاروحی روحی لکَ  عینیّا
قلبم با تو زنده میشودروحم از تو چشم بر نمیدارد

تگ های مرتبط

ارسال نظر