رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابلاغیه ای از معافیت مالیاتی سهام عدالت متوفیان خبر داد.

خبر خوش برای وارثان سهام عدالت/وارثان سهام عدالت معاف از مالیات
سایت شماره یک:

امید علی پارسا در ابلاغیه به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را ابلاغ کرد.

بر اساس تبصره 3 ماده 2 این ابلاغیه، سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ 1/ 5/ 1399 ، معاف از مالیات موضوع بند 1 ماده 17 و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد.

سهام عدالت

همچنین شرکتهای سهام عدالت استانی باید از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کرده و افشاهای لازم را بر اساس استاندارهای حسابداری در صورتهای مالی انجام دهند.

تگ های مرتبط

ارسال نظر