نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در مورد خبر بزرگ جریان اصولگرایی برای انتخابات 1400 توئیت زد.

رئیسی تصمیم نهایی را گرفت؟
سایت شماره یک:

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در مورد خبر بزرگ جریان اصولگرایی برای انتخابات 1400 توئیت زد.

رئیسی

تگ های مرتبط

ارسال نظر