ترانه زیبای من تو را آسان نیاوردم به دست از گلپا با بهترین کیفیت

ای از عشقِ پاکِ من؛ همیشه مست… 

من تو را، آسان نیاوردم بدست 

من تو را آسان نیاوردم بدست…

بارها این کودکِ احساسِ من؛ زیرِ باران های اشکِ من نشست

من تو را، آسان نیاوردم بدست

در دِل آتش نشستن؛ کارِ آسانی نبود!

راه را بر اشک بستن؛ کارِ آسانی نبود… 

با غروری همقد و بالای بامِ آسمان؛ بارها در خود شکستن، کارِ آسانی نبود 

بارها این دل؛ به جرمِ عاشقی،  زیرِ سنگینیه بارِ غم شکست 

من تو را، آسان نیاوردم بدست 

در به دست آوردنت؛ بردباری ها شده… بیقراری ها شده… 

شب زنده داریها شده! 

در بدست آوردنت؛ پایداری ها شده! با ظلم و جورِ روزگار؛ سازگاری ها شده 

ای از عشقِ پاکِ من؛ همیشه مست…

من تو را، آسان نیاوردم بدست

تگ های مرتبط