ترانه زیبای آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا از بنان با بهترین کیفیت

آمدی؛ جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ / بی وفا؛ حالا که من افتاده ام از پا چرا؟

نوشدارویی و بعد از مرگِ سهراب آمدی / سنگدل این زودتر می خواستی؛ حالا چرا؟

عمرِ ما را؛ مهلتِ امروز و فردای تو نیست / من که یک امروز مهمانِ توأم؛ فردا چرا؟

نازنینا ما به نازِ تو؛ جوانی داده ایم / دیگر اکنون با جوانان نازکن؛ با ما چرا؟

وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار / این همه غافل شدن از چون منی شیدا

تگ های مرتبط