ترانه زیبای گل پامچال از بیژن بیژنی با بهترین کیفیت

گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره

شکوفانه شکوفانه غنچه وا شده غنچه وا شده

بلبل سرداره عزیز موقع کاره

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بناشنیم عزیز موقع کاره

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بناشنیم فصل بهاره

شب مهتاب شب مهتاب آیم و آیم

ای جان دلبر عزیزم ای جان دلبر

به قربونت چشم ایوونت نازنین دلبر ای جان دلبر

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بناشنیم موقع کاره

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بناشنیم فصل بهاره

گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره

شکوفانه شکوفانه غنچه وا شده بلبل سر داره عزیز موقع کاره

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم موقع کاره

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم فصل بهاره

شب مهتاب شب مهتاب آیم و آیم

ای جان دلبر عزیزم ای جان دلبر

به قربونت چشم ایوونت نازنین دلبر ای جان دلبر

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم موقع کاره

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم فصل بهاره

گل پامچال گل پامچال بیرون بیا فصل بهاره عزیز موقع کاره

شکوفانه شکوفانه غنچه وا شده بلبل سر داره عزیز موقع کاره

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم موقع کاره

بیا بریم نغمه بخوانیم دانه بنشانیم فصل بهاره

تگ های مرتبط