نفیسه روشن استوری معناداری منتشر کرد.

افشاگری وحشتناک نفیسه روشن از علت طلاقش
سایت شماره یک:

نفیسه روشن گفت حیف که اجازه ندارم اسم ببرم.چقدر دلم می خواست اسم 4/5نفرو فریاد بزنم و بگم چقدر کثیف اند.

نفیسه روشن

ارسال نظر