گاف های بهاره رهنما وقتی که با خبرنگار خارجی انگلیسی صحبت می کرد

گاف های بهاره رهنمادر مقابل خبرنگار انگلیسی+فیلم
سایت شماره یک:

هاره رهنما در ویسی با خبرنگار خارجی، انگلیسی صحبت می کند و تلفض اشتباه برخی کلمات و سوتی هایی که در صحبت کردن می دهد باعث واکنش طنز برای بسیاری از کاربران می شود.


ارسال نظر