از جمله مبطلات روزه، رساندن «غبار غلیظ و دود» به گلو است. بر همین اساس، کشیدن سیگار و قلیان و مانند آن‌ها را نیز جزو مبطلات دانسته‌اند. البته برخی از فقیهان رساندن غبار به حلق را در شمار مبطلات روزه ذکر نکرده‌اند؛ با این حال معتقدند بنا بر احتیاط مستحب غبار و دخانیات روزه را باطل می‌کند.

آیا دود سیگار، اسپند و وسایل نقلیه روزه را باطل می‌کند؟
سایت شماره یک:

اما دربارۀ ابطال روزه با دود غلیظ گفته شده رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می‌کند، چه غبار چیزى باشد که خوردن آن حلال است، مثل آرد، یا غبار چیزى باشد که خوردن آن حرام است. اگر به واسطۀ باد، غبار غلیظ‌ى پیدا شود و انسان با این که متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد، روزه‌‌اش باطل می‌شود. (رساله امام) در عین حال اگر دود غلیظ به حلق نرسد، مانعى ندارد و ضررى به صحّت روزه وارد نمى‌کند. (آیت الله خامنه‌ای) یا در جای دیگر گفته‌اند اگر در عرف، آن را دود غلیظ بدانند، و عمداً و با توجّه، استنشاق شود، روزه باطل است (بنابراحتیاط واجب)، و اگر مشکوک بوده است، اشکالى ندارد. (آیت الله مکارم)

اما دربارۀ دود وسایل نقلیه اتفاق نظر تمام مراجع بر این است اگر با این اعتقاد که دود غلیظ به حلقش نمى‌رسد، در کنار وسیله نقلیه بایستد و به طور اتفاقى دود به حلق او برسد، روزه‌اش صحیح است. 

دربارۀ دود اسپند نیز نظر مراجع بر این است در صورتی‌ که دود آن غلیظ باشد، طبق فتوای بسیاری از مراجع، روزه‌دار باید از آن اجتناب کند و ملاک در تشخیص غلظت آن، عرف است. اما اگر مشکوک بوده است، اشکالى ندارد و با استنشاق آن روزه باطل نمی‌شود.

ارسال نظر

جدیدترین اخبار

پربازدید ها

پیشنهاد سردبیر