کلیپی از دکتر هلاکویی می بینید

پست اینستاگرام درباره درس زندگی؛با صدای دکتر هلاکویی
سایت شماره یک:

یکی‌گفت هیچ انتخابی صد در صد درست یا غلط نیست

هرچیزی احتمالی از درست و غلطه

شاید ۶۰ به ۴۰ ، یا ۷۰ به ۳۰ یا هرچیز دیگه

این ماییم که باید سعی کنیم تصمیمی رو بگیریم که نسبت به بقیه درستتره

اگه بترسی که شکست بخوری ، شکست خوردی

صدا : دکتر هلاکویی

 

 

 

ارسال نظر