امیر قلعه نویی با انتشار پستی خواستار حضور بانوان در ورزشگاه شد.

سایت شماره یک:

امیر قلعه نویی با انتشار این عکس در اینستاگرام اش نوشت:

مرزبندی های کهنه را دور باید ریخت. حضور در مکان های مقدس ورزشی حق تمامی ایرانیان است.

زنان

ارسال نظر