شناسنامه

براساس قانون تصویب شده تاریخ تولد هرکس سند رسمی می باشد که در هنگام تولد ثبت می شود.

سایت شماره یک:

 شرایط کم کردن سن در شناسنامه سوال برخی از افراد است. به موجب ماده واحده ” قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها ” که در سال ۱۳۶۷، به تصویب شورای نگهبان رسید، ” از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.” بنابراین، اصل بر آن است که امکان تغییر سن شناسنامه افراد، وجود ندارد اما برای برخی از افراد درصورتی‌که بتوانند با ارائه دلایل کافی، تفاوت سن شناسنامه با سن واقعی شان را ثابت کنند، کم کردن سن شناسنامه یا زیاد کردن آن ممکن است.

منبع: مجله دلتا

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر