گذر زمان مو و سیبیل «حسن ریوندی» را ازش گرفت.

عکس زیرخاکی از 10 سال پیش حسن ریوندی
سایت شماره یک:

حسن ریوندی با انتشار عکس زیر در چالش 10 سال پیش شرکت کرد و نوشت:

ببین روزگار با من چیکار کرد

موی منو گرفت

حسن ریوندی

ارسال نظر