تصویری از مسئول اطلاعات سپاه قدس که امروز به شهادت رسید.

سایت شماره یک:

تصویر شهید حاج صادق امیدزاده، مسئول اطلاعات سپاه قدس در سوریه که امروز به شهادت رسید، در کتاب «ر» روایت زندگی شهید رسول حیدری

حاج صادق امیدزاده

تگ های مرتبط

ارسال نظر