بخشی از برنامه خندوانه با هرمز شجاعی مهر حضور را مشاهده می کنید.

جناب خان خطاب به شجاعی مهر: مزوتراپی خوب کجا سراغ داری؟
سایت شماره یک:

جناب خان خطاب به شجاعی مهر مزوتراپی خوب کجا سراغ داری؟

ارسال نظر