تیر اندازی با سلاح جنگی به سوی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ ناکام ماند . گفتنی است این اقدام در پی تشدید برخورد با عوامل ساخت و سازی های غیر مجاز صورت گرفته است .

سایت شماره یک:

تیر اندازی با سلاح جنگی به سوی شهردار ناحیه 3 منطقه 19 ناکام ماند . گفتنی است این اقدام در پی تشدید برخورد با عوامل ساخت و سازی های غیر مجاز صورت گرفته است.

تیر اندازی

تگ های مرتبط
ارسال نظر