بانک قرض الحسنه مهر ایران

  • مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

    در سند چشم انداز تحول دولت مردمی حضور بانک های قرض الحسنه در سطح منطقه و بین الملل پیش بینی شده ،تاکید شده و برای اجرا و ضرورت این حضور هم تاکید شده است.به همین علت باتوجه به اینکه بانک های قرض الحسنه در کشور به ثبات و پایداری نسبی رسیدند این جلسه را با عنوان فرصت‌های نوین بانکداری قرض الحسنه در نظام بین الملل برگزار شد.